สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5434 2547-8 , โทรสาร : 0 5434 2549