ตววจสอบรายชื่อ การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบโรงเรือนด้านการเกษตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
จักรพันธ์ หอระดี
บุคคลทั่วไป
2
รณกร เพชรสุก
บุคคลทั่วไป
3
มานะ ศักดิ์ชัยปัญญา
บุคคลทั่วไป
4
นอง ไม่มีชื่อสกุล
บุคคลทั่วไป
5
ศุฒิพงค์ เพ็ชรหลาย
บุคคลทั่วไป
6
วิศิษฏ์ วงศ์ชุมภู
บุคคลทั่วไป
7
ตะวัน เกียรติงามพร้อม
บุคคลทั่วไป
8
ศุภกฤต ดอกบัว
บุคคลทั่วไป
9
เจมวัฒนา ทิพย์ตา
บุคคลทั่วไป
10
กษิดิศ สุวรรณมณี
บุคคลทั่วไป
11
ต่อศักดิ์ ประชาพฤธ
บุคคลทั่วไป
12
จิราพร ซ้อนกลิ่น
บุคคลทั่วไป
13
กันตภณ เสาร์แดง
บุคคลทั่วไป
14
ณัฐวิทย์ กาใจทราย
บุคคลทั่วไป