ตววจสอบรายชื่อ การลำเลียงผลิตผลทางการเกษตร ด้วยกิจกรรมโยนไข่

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
พนธกร สิงหะกุล
ชีระ ขุนเพ็ชร์
บุคคลทั่วไป
2
พิรุฬห์ ฑีฆาวงค์
ธีรสุต สิริ
บุคคลทั่วไป
3
นางสาวตะวัน ยศแปง
นางสาวชนัญชิดา ยนวงค์
นางสาวอรุณรัตน์ ตั้งเธียรภัค
บุคคลทั่วไป
4
กิตติวินท์ กัณหา
วายุภักดิ์ สังข์ทองพงศ์
บุคคลทั่วไป
5
ทัณสา กระจายทรัพย์
เจษฎา จินดาคำ
อานนท์ ดีมูล
บุคคลทั่วไป
6
กัญญารัตน์ ศรีชัยวงศ์
อภิสิทธิ์ ใจคำ
เดช ท่อพงพัฒน์
บุคคลทั่วไป
7
วุฒิชาติ ใจเที่ยง
ธีระพงศ์ วิชัย
ณัฐวุฒิ ณ ลำปาง
บุคคลทั่วไป
8
วัชระ คำป๋า
ณัฐนันท์ นุคำ
จิดาภา คำมา
บุคคลทั่วไป
9
ชัยภัทร ทองอินทา
ภควัต ศรีสุรินทร์
วราภรณ์ สุขเรือง
บุคคลทั่วไป
10
ภูพิรัฐ แสนเรียบร้อย
ธนพัฒน์ เครือสาร
บุคคลทั่วไป
11
ปิยะพงษ์ชัย พรมวงษ์
บุคคลทั่วไป
12
กฤษณะ สิทธิหาญ
กอบกิติ์ ชำนาญกิจ
บุคคลทั่วไป
13
ธนาธิป ปัญญาเรือง
ทวินตรา อุตระ
บุคคลทั่วไป