ตววจสอบรายชื่อ สร้างต้นแบบการสำรวจพื้นที่เกษตร ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
นายทวีภัทร รูปละออ
นายปรเมศร์ ก๋องคำบุตร
นายพีระพล ต้องใจ
นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย
บุคคลทั่วไป
2
นายวีระศักดิ์ จันเวียง
นายพีรพัฒน์ โทมัด
นายทัตเทพ องอาจ
นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย
บุคคลทั่วไป
3
นายภูพิรัฐ แสนเรียบร้อย
นายเดช ท่อพงศ์พัฒน์
นายอภิสิทธิ์ ใจคำ
บุคคลทั่วไป
4
ภควัต ศรีสุรินทร์
กัลยรัตน์ ศรีจันทร์มาก
วัชระ คำป๋า
ธนาธิป ปัญญาเรือง
บุคคลทั่วไป
5
ธีระพงศ์ วิชัย
ณัฐวุฒิ ณ ลำปาง
วุฒิชาติ ใจเที่ยง
ณัฐนันท์ นุคำ
บุคคลทั่วไป
6
ทวิตรา อุตระ
วราภรณ์ สุขเรือง
ชัยภัทร ทองอินทา
จิดาภา คำมา
บุคคลทั่วไป
7
นาย วศรุต อาสายุทธ์
นาย รัตน์ติพงษ์ วงศ์แก้วมูล
นนท์ศกร เปี้ยสาย
ปัญจวีร์ ชุณหะนันทน์
บุคคลทั่วไป
8
นายทัณสา กระจายทรัพย์
นายอานนท์ ดีมูล
นายเจษฎา จินดาคำ
บุคคลทั่วไป
9
นายยศวริศ สวัสดี
นายพัชรดนัย เทพฝั้น
นายธีรพัฒน์ ใจเทพ
นายณัฐวุฒิ หล้าวงค์
บุคคลทั่วไป
10
พัชรดนัย เทพฝั้น
ณัฐวุส หล้าวงศ์
-
-
บุคคลทั่วไป
นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์
11
ยศวริศ สวัสดี
ธีรพัฒน์ ใจเทพ
-
-
บุคคลทั่วไป
นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์