ตววจสอบรายชื่อ แฟชั่นเส้นใยธรรมชาติ

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
น.ส.ศุภัชญา จุมปาเครือ
นางธารทิพย์ จุมปาเครือ
นางสาวชนากาญจน์ เครือคำแดง
ณัฐนิช ใหม่ทำ
บุคคลทั่วไป
2
นายเจนณรินทร์ บุรินทราธิเบศร์
นายธัญญรัตน์ ของสวย
นางสาวพนิดา เมืองแสน
นางสาวกัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ
บุคคลทั่วไป
3
สิษฐวัศ ธีรัชไชยวรรณ
นายวรปรัชญ์ อุ่นผูก
นาย ทินรัตน์ ปิ่นโตนด
บุคคลทั่วไป
4
รุจีรัตน์ ชลบริสุทธิ์
กนกวรรณ อินนันชัย
บุคคลทั่วไป
5
อสมาภรณ์ ทรัพย์เณร
ดวงมณี ปกแก้ว
บุคคลทั่วไป
6
นายกรวิชญ์ ใจกันเงิน
นางสาวณัชญา เครืออินตา
นางสาวศิรินทิพย์ เครืออินตา
นางสาวศศิธร จักรแก้ว
บุคคลทั่วไป
7
ณัฐวุฒิ ราชธานี
อิทธิเชษฐ์ พรหมทอง
บรรจงศักดิ์ น่าชม
วัชริศ ลิขิตดาราวรรณ
บุคคลทั่วไป
8
นางอังคณา ปราณีต
นางสาววราภรณ์ วรรณศรี
นางสาว อรอนงค์ สะโงะ
บุคคลทั่วไป
9
น.ส.วรารัตน์ เรือนติ๊บ
นายอชิระ ณ ทุ่งฝาย
น.ส.รสิกา สุริยะ
นางเรือนคำ ปิงยา
บุคคลทั่วไป
10
นางจุรีพร ใจจูน
นาย ปรวิทย์ แซ่จาง
บุคคลทั่วไป
11
นายเจนณรินทร์ บุรินทราธิเบศร์
นายธัญญรัตน์ ของสวย
นางสาวพนิดา เมืองแสน
นางสาว พิมรดา ปลายหาญ
บุคคลทั่วไป
12
นางสาวณิศาชล ใจดี
นางสาวธนารักษ์ ผาติสุทธิกุล
นางสาวศุภิสรา มะนุภา
นางสาวสาวิตรี ชุ่มแปง
บุคคลทั่วไป
13
นาย สิษฐวัศ ธีรัชไชวรรณ
นาย วรปรัชญ์ อุ่นผูก
นาย ทินรัตน์ ปิ่นโตนด
บุคคลทั่วไป
14
นางสาวโสรยา มากูล
นางสาววิสุดา เครือจันทร์แก้ว
บุคคลทั่วไป
15
พนิดา เทพพรมวังค์
สุจิรา มาปิน
บุคคลทั่วไป
16
ปัทมา ฝั้นจักรสาย
ธนาวินท์ ปรีดาสุขถาวร
บุคคลทั่วไป
17
จักรพันธ์ เหลาพนัสสัก
พรรณิภา สัทธัมอนันตชิน
บุคคลทั่วไป