ตววจสอบรายชื่อ แผนธุรกิจด้านการเกษตร

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
นางสาวพัชรพร กองเขียว
นางสาวธนาภรณ์ หว้อใจเย็น
นางสาวกัญญารัตน์ มณีชัยวงค์
นางสาวศิริญากร อินน้อย
นางสาวสิริญญา พิษณุ
บุคคลทั่วไป
2
นางสาวนัชชา โห้ปุก
นางสาวยุวรัตน์ สมควน
นางสาวอุรัสยา กองคำ
นายภูริภัทร์ กันไว
นางสาวสุวิมล สุเม็ง
บุคคลทั่วไป
3
นางสาวธนัชชา หมูแก้ว
นางสาววนัสนันท์ ใจมาวงค์
นางสาวอัจฉริยา ปันศิริ
นางสาวอัญชนันญา แก้วมูลคำ
นางสาวณัฐชายา เมืองเก็ด
บุคคลทั่วไป
4
นางสาวธัญญารัตน์ เสียงดี
นางสาวภัทรธิดา เครือวัง
นางสาวสิริกัญญา บ่อคำ
นางสาวสุนิสา โสวะ
นางสาวชลธิชา เมืองยศ
บุคคลทั่วไป
5
นางสาวสุภาพรรณ จันทร์เพ็ญ
นางสาวอลิสา ขันแก้ว
นางสาวพิมพ์ลภัส เลาเงิน
นางสาวณภัทร ไชยานนท์
นายนิติพันธ์ พุทธสอน
บุคคลทั่วไป
6
นางสาวรุจิรา ปิงวงค์
นางสาวสกาวรัตน์ กลิ่นสด
นางสาวพิมพกานต์ ฝั้นอุด
นางสาววิภาวรรณ ใจกันธิยะ
นางสาวนันทัชพร ชัยน่าน
บุคคลทั่วไป
7
นางสาวพุฒธิดา วงศ์ธิดา
นางสาวปรียาภรณ์ ไหวคิด
นางสาวนิศารัตน์ ทองดี
นางสาวนันทกานต์ ใหม่ทรายเปียง
นางสาวธีรารัตน์ เลิศวิไลรุ่งกิจ
บุคคลทั่วไป
8
นางสาวธารารัตน์ พันธุ์สุริยวงค์
นางสาวกษมา มิลิกาญจน์
นางสาวนริสา สันอุดร
นายมโน ปิดหลก
นางสาววริศรา อินทชัย
บุคคลทั่วไป
9
นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย
นางสาวกมลวรรณ เกษรพรม
นางสาวนันทชา ณ พิชัย
นางสาวพรนัชชา ศรีมุกข์
นางสาวกัลญา ทองน้อย
บุคคลทั่วไป
10
นางสาวเจนจิรา จันทกุล
นางสาวจุฬารัตน์ ถาบุญชู
นางสาวบัณฑิตา เฟื่อนไหล
นางสาวมลฤดี พุทธสอน
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมทิศ
บุคคลทั่วไป
11
นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม
นางสาววิชญาดา ทาวิทะ
นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋
นายภัทรดนัย ติ๊บประจา
นางสาววริญญา ผัดวัง
บุคคลทั่วไป
อาจารย์จีรวัฒน์ กาชัย
12
นางสาวอมลวรรณ สีทอง
นางสาวบุษยามาศ สายประเสริฐ
นางสาวรุจิรา ทาริยะ
นางสาวศิริพร จันทร์พันธ์
นางสาววณิชชา อิ่นแก้วเครือ
บุคคลทั่วไป
อาจารย์นรากร หลักนาราม