ตววจสอบรายชื่อ จัดซุ้มและออกร้านเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
นางนารีรัตน์ ไชยชนะ
นางสาวปนัดดา มะโนคำ
บุคคลทั่วไป
2
นายคมศักดิ์ ไชยวัง
นางจิตรา ดวาวสนั่น
บุคคลทั่วไป
3
วรรธนัย เครือศรี
บุคคลทั่วไป
4
นางสาวมนัสนันท์ กันธิยาใจ
นายรัชตะ มณีสาร
นางหล้า มณีสาร
นางจันทร์ตา กันธิยาใจ
บุคคลทั่วไป
5
นายอาทิตจา อนิยพงศา
บุคคลทั่วไป
6
นางสาวจารุวรรณ วัฒนเสน
บุคคลทั่วไป
7
นายสรายุทธ คำเขื่อน
บุคคลทั่วไป
8
นาง ปทิตตา แสนจิต
บุคคลทั่วไป
9
นางสมหมาย พรมธิ
บุคคลทั่วไป
10
วรรธนัย เครือศรี
บุคคลทั่วไป