ตววจสอบรายชื่อ การแข่งขันทักษะเดินสายไฟในโรงเรือนเพื่อการเกษตรตามมารตรฐานฝีมือแรงงาน

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
ณัฐวุฒิ ณ ลำปาง
ณัฐนันท์ นุคำ
บุคคลทั่วไป
2
ธีระพงษ์ วิชัย
วุฒิชาติ ใจเที่ยง
บุคคลทั่วไป
3
เศวต เสถียรกาล
กฤษณ เเพภู่ทอง
บุคคลทั่วไป
4
พิชญุตม์ ปราบปราม
ศิรศักดิ์ แสนคำฟู
บุคคลทั่วไป
5
สุวรรณชัย ถิ่นจอมบดินทร์
ณัฐภูมิ มรรคอินทร์
บุคคลทั่วไป
6
นายชัชนันท์ เกษมสุข
นายเชี่ยวชาญ ชัยนันต๊ะ
บุคคลทั่วไป
7
สุวรรณชัย ถิ่นจอมบดินทร์
ณัฐภูมิ มรรคอินทร์
บุคคลทั่วไป
8
ณัฐกิตติ์ ปั๋นแก้ว
ศาสตรพล ปานปาก
บุคคลทั่วไป
9
ธีรพัฒน์ ติ๊บปาละ
จารุกิตติ์ ติ๊บปาละ
บุคคลทั่วไป
10
ณัชพล พินทิสืบ
อดิเทพ ปลุกใจ
บุคคลทั่วไป