ตววจสอบรายชื่อ แข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
ฤชุดา บุญเปลี่ยน
บุคคลทั่วไป
2
นายธนกร คณระต๊ะ
บุคคลทั่วไป
3
นายศิริวัฒน์ แก้วคำมูล
บุคคลทั่วไป
4
กนกพล ชุ่มมงคล
บุคคลทั่วไป
5
นางสาววนิดา พยุงการเวก
บุคคลทั่วไป
6
นายธีรศักดิ์ พิชิตงาน
บุคคลทั่วไป
7
นายธีรศักดิ์ พิชิตงาน
บุคคลทั่วไป
8
นายธีรศักดิ์ พิชิตงาน
บุคคลทั่วไป
9
นายสุริยา บุญทา
บุคคลทั่วไป
10
กนกพล ชุ่มมงคล
บุคคลทั่วไป
11
อานุภาพ ขุนชัย
บุคคลทั่วไป
12
ศุภชัย อ๊อดพันธ์
บุคคลทั่วไป
13
ภูมินทร์ เทพบุญ
บุคคลทั่วไป
14
สกุลเกียรติ หย่อนเถิง
บุคคลทั่วไป
15
วัชระพงษ์​ แผ่นคำ
บุคคลทั่วไป