โครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง

ความเป็นมา
ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2570 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจจากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนา เชิงสร้างสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ และสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติเพื่อไปสู่ ความยั่งยืน สร้างสรรค์ : เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกษตรนวัตกรรมและสร้างสรรค์ และสังคมสร้างสรรค์ (แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2570) งานเกษตรแฟร์ลำปาง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลำปางดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส 2019 และยังเป็นการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ กับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจได้ทราบ โดยจังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม นิทรรศการปลุกตำนานไก่ขาวเมืองลำปาง นิทรรศการด้านเกษตรมีชีวิต มหกรรมไก่ชน พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ชนจากซุ้มใหญ่ทั่วฟ้าเมืองไทย การแข่งขันบินโดรนเพื่อการเกษตร สาธิตแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเสริมรายได้ ประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและประชาชนในการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบ การแปรรูปสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนท้องถิ่นด้านการเกษตร มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หลังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัส 2019
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
4. เพื่อสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และให้สังคม ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่


ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง